Algemene voorwaarden

V5 27-03-2019 | 14:47:27

Deze website is eigendom van Provincie Gelderland. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Iedereen die gebruikmaakt van dit platform gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Doelgroep

Dit platform is een initiatief van provincie Gelderland voor scholen in Gelderland die hun schoolplein willen omvormen tot een groen schoolplein en daarvoor geld willen inzamelen. Het platform is niet bedoeld voor scholen buiten de provincie Gelderland, andere instellingen dan scholen of voor andere doeleinden dan het ophalen van geld voor groene schoolpleinen. Provincie Gelderland zal nieuwe projecten van scholen die aangemeld worden daarom screenen op hun ligging en doelstelling.

Provincie Gelderland voert geen toets uit op de acties door en voor de scholen. De verantwoordelijkheid voor screening van acties ligt bij de scholen. Wel kan provincie Gelderland en Kentaa ongepaste informatie of acties van de website verwijderen.

Financiële afwikkeling donaties

De bijdragen van de donateurs worden op een derdengelden rekening gestort, die is opgericht door Kentaa. Dit betekent dat Kentaa niet over de derdengelden kan beschikken (het geld niet kan gebruiken voor andere doeleinden) en bij een eventueel faillissement van Kentaa de gelden buiten het faillissement vallen.

Kentaa keert binnen vier weken na afloop van een maand de donatie inkomsten uit aan de betreffende school. Hiervoor dienen de scholen de volgende gegevens te verstrekken:

  • Kopie van het meest recente KvK uittreksel
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de tekenbevoegde bestuurder. Voor het maken van een veilige kopie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
  • Kopie, scan of screenshot van een recent bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden) van de bankrekening waarop Kentaa maandelijks de gelden moet storten vanuit de Stichting Derdengelden Online Fondsenwerving. De tenaamstelling van deze bankrekening dient overeen te komen met de organisatienaam op het KvK uittreksel.

Diensten website 

Provincie Gelderland en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Provincie Gelderland en Kentaa geven geen garanties voor de werking van en de dienstverlening via deze website en behouden zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Provincie Gelderland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's. 

Auteursrecht

Provincie Gelderland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo's en databanken te respecteren.

Degene die foto’s plaatst op de website moet ervoor zorgen dat de foto’s vrij te gebruiken zijn. Eventueel vermelding van fotograaf kan bij “Omschrijving”. Staan er kinderen op de foto, zorg dat ouders toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Degene die foto’s uploadt op dit platform, staat in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De school of actiestarter vrijwaart provincie Gelderland tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten. 

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. zorgt voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Molie B.V. transactiekosten berekend. Provincie Gelderland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.

Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. Als de donateur ervoor kiest om geen bijdrage aan de transactiekosten te doen, dan worden de transactiekosten in mindering gebracht op de sponsoropbrengsten voor de school. Dit zal gemiddeld 40 cent per transactie zijn. Er worden geen andere kosten in mindering gebracht op de sponsoropbrengsten.  

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website zullen provincie Gelderland en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.

Provincie Gelderland en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Provincie Gelderland geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd het Privacy Statement van toepassing.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen provincie Gelderland en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Provincie Gelderland en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.