Privacy Statement

V6 27-03-2019 | 14:52:20

Op deze pagina lees je welke gegevens we verzamelen als je deze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, op welke manier we de informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we het doorgeven en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Ook lees je hoe je toegang hebt tot de informatie en hoe je die verandert of verwijdert.

Waar we in onderstaande tekst verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die je aan ons verstrekt over jezelf. Zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door scholen, actiestarters en donateurs verstrekte persoonlijke informatie.

Provincie Gelderland is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Provincie Gelderland bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is provincie Gelderland de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Kentaa B.V. is op grond van de AVG 'Verwerker' en is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Provincie Gelderland heeft met Kentaa B.V. een Verwerkersovereenkomst gesloten, waarin dit expliciet is opgenomen. 

Doel verwerking van je persoonsgegevens

Provincie Gelderland verwerkt persoonsgegevens op deze site voor de volgende doeleinden:

Het aanmaken en beheren van een schoolpagina en actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van donaties. Provincie Gelderland legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres, bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens of gegevens die relevant zijn indien je met Provincie Gelderland in contact treedt of gebruikmaakt van of financieel bijdraagt aan projecten en acties via deze website.

Het informeren over activiteiten. Provincie Gelderland of de deelnemende scholen en actiestarters houden donateurs, actiestarters en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Provincie Gelderland zal je altijd voorafgaand toestemming vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Het optimaliseren van de website en e-mail. Om de inhoud van de e-mails van provincie Gelderland te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet provincie Gelderland om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op deze website worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.

Het verbeteren van dienstverlening. Provincie Gelderland kan het e-mailadres van deelnemende scholen, actiestarters en donateurs in bepaalde gevallen gebruiken voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.

Wijze van verwerking van je persoonsgegevens

Provincie Gelderland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer je je schrijft met je school, een actie start of donateur wordt, kan provincie Gelderland om persoonsgegevens vragen. Dit doet provincie Gelderland ook als je je registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website.

Gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

Als op deze site acties voor een school worden aangemaakt door leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, dan moet de school verifiëren of een ouder of verzorger toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens. Mocht die toestemming ontbreken, dan mag een leerling jonger dan 16 jaar geen actiepagina voor de school aanmaken. 

Beveiliging van je persoonsgegevens

Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft provincie Gelderland passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa B.V. maakt provincie Gelderland gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Je gegevens van worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken. 

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van donaties schakelt provincie Gelderland, via haar verwerker Kentaa B.V., Mollie B.V. in. Mollie B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en je bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in jouw betaalgegevens. Kentaa heeft in opdracht van de provincie met Mollie B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie B.V. om voor de bescherming je persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Jouw gegevens bij school of actiestarter

Indien je een donatie doet, verkrijgt de school en eventuele actiestarter die je sponsort inzage in je contactgegevens en je donatie. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het informeren van de school of actiestarter over de ontvangen donatie, het sturen van een bedankje of om op je op de hoogte houden van het schoolproject of een actie. Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Je kunt tegen deze verwerking van je gegevens bezwaar maken via het contactformulier.

Je rechten

Provincie Gelderland en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren je rechten onder de AVG. Je kunt zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door provincie Gelderland worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval je een inlogaccount hebt voor deze website, kun je, nadat je bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al je persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. Je kunt via het dashboard opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien je geen inlogaccount hebt, kun je contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien je dit wenst kun je eveneens je gegevens ontvangen, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie.

Je kunt je verzoek om inzage in je gegevens of je bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens melden aan provincie Gelderland via het e-mailadres: groeneschoolpleinen@gelderland.nl. Ook als je andere vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je die melden via dit e-mailadres.

In het geval je provincie Gelderland vraagt om je gegevens uit haar database te wissen, zal provincie Gelderland daar op een proportionele wijze op reageren. Als aan je verzoek tot het wissen van je gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert provincie Gelderland je over de reden daarvan.

Afmelden voor het ontvangen van e-mail

Indien je je voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail hebt ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee je je af kunt melden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen?

Voor vragen over het Privacy Statement kun je met provincie Gelderland contact opnemen via: groeneschoolpleinen@gelderland.nl.

Provincie Gelderland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.